ប្លង់បន្ទប់នីមួយៗ

ផ្ទៃខាងក្នុងដ៏ស្រស់ស្អាត ត្រូវបានរចនាឡើងប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុត ដែលសកសក្តិសមសម្រាប់ការរស់នៅក្នុងទីក្រុង។